Nern Chalet Beachfront Hotel Hua Hin

เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ  Switch to English

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าพัก

การจองห้องพัก

 • ราคาห้องพักเป็นราคาสุทธิซึ่งรวมอาหารเช้า

 • เวลาในการ เข้าพัก (Check-In) คือ 14.00 น.

 • เวลาในการ ส่งคืนห้อง (Check-Out) คือ 12.00 น.

 • กรณีเข้าพักตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป กรุณาติดต่อทางโรงแรมสำหรับราคาพิเศษ

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคิดค่าบริการเพิ่ม

 • กรณีมีผู้เข้าพักเพิ่มจากอัตราค่าห้องพักดังกล่าวข้างต้น จะมีค่าบริการเพิ่มเติมราคา 850 บาท/คน/คืน (ราคานี้รวมอาหารเช้า ที่นอนเสริม สิ่งอำนวยความสะดวก และน้ำดื่ม)

 • เด็กอายุต่ำว่า 6 ปี จำนวน 1 คน ที่ไม่ต้องการที่นอนเสริม ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม (รวมอาหารเช้า)

 • เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ที่ไม่ต้องการที่นอนเสริม มีค่าบริการเพิ่ม 250 บาท/คน สำหรับอาหารเช้า

 • เด็กคนที่ 2 ขึ้นไปที่อายุต่ำว่า 12 ปี คิดค่าบริการเพิ่มเทียบเท่ากับผู้เข้าพักผู้ใหญ่ 1 คน

 • กรณีนำสัตว์เลี้ยงมาเข้าพัก คิดค่าบริการเพิ่ม 600 หรือ 1,000 บาท/ตัว/คืน โดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์เลี้ยง

 • อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักกับเจ้าของได้เฉพาะห้องที่อนุญาตเท่านั้น กรุณาติดต่อทางโรงแรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณรับประทานอาหารและสระว่ายน้ำของโรงแรม รวมทั้งบนเฟอร์นิเจอร์ของโรงแรม

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก

 • ในการจองห้องพัก มีค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพัก โดยสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

 • สำหรับรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาติดต่อที่ อีเมล: rsvn@nernchalet.com หรือโทร 032 65 5211, 08 9224 8888

 • ผู้เข้าพักจะได้รับการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด (หลังหักค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิตหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร) ในกรณีแจ้งยกเลิกตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • 7 วันล่วงหน้าก่อนวันที่จองเข้าพัก สำหรับช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season)

  • 30 วันล่วงหน้าก่อนวันที่จองเข้าพัก สำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season/Peak Season) และช่วงวันหยุดยาว (Long weekends)

 • กรณีที่ไม่ได้แจ้งยกเลิกการจองตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือไม่มาเข้าพัก จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำคืน

 • กรณีขอเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก จะต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนวันที่จองเข้าพัก สำหรับช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) และ 30 วันล่วงหน้าก่อนวันที่จองเข้าพัก สำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ทั้งนี้ การเปลี่ยนห้องพักได้นั้นขึ้นอยู่กับสถานะห้องพักที่ว่างอยู่ด้วย

การนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

โรงแรมเนินชเล เป็นโรงแรมที่มีนโยบายเอื้อเฟื้อแก่ผู้ที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง เรายินดีต้อนรับแขกผู้เข้าพักที่มีความประสงค์นำสัตว์เลี้ยงมาพักด้วย ซึ่งเรายินดีให้บริการและอำนวยความสะดวกกับท่านอย่างเต็มที่ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์พิเศษของท่านกับเราได้ และขอความกรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการนำสัตว์เลี้ยงมาเข้าพักของทางโรงแรม อัตราค่าบริการเพิ่มสำหรับสัตว์เลี้ยง ดังนี้:

 • กรณีนำสัตว์เลี้ยงมาเข้าพัก คิดค่าบริการเพิ่ม 600 หรือ 1,000 บาท/ตัว/คืน โดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์เลี้ยง

 • อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักกับเจ้าของได้เฉพาะห้องที่อนุญาตเท่านั้น กรุณาติดต่อทางโรงแรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในบริเวณรับประทานอาหารและสระว่ายน้ำของโรงแรม หรือบนเฟอร์นิเจอร์ของโรงแรม

 • โปรดอย่าปล่อยสัตว์เลี้ยงของท่านในพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมโดยไม่มีเจ้าของอยู่ด้วย

 • เนินชเลสงวนสิทธิ์ในการ อนุญาตหรือไม่อนุญาต นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักใน บางห้องพัก และ ในบางวัน/เวลา ที่จำเป็น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อทราบรายละเอียด